Εκτυπωτής πανόρα α HP - Χρησι οποιώντας την εφαρ ογή πανόρα α HP

Η εφαρ ογή HP Panorama είναι το κύριο λογισ ικό που θα χρησι οποιηθεί ε τον εκτυπωτή πανόρα α HP. Με αυτήν την εφαρ ογή, πορείτε να λάβετε και να επε εργαστείτε φωτογραφίες, και στη συνέχεια να στείλετε τις εργασίες εκτύπωσης στο πανόρα α HP Sprocket σας.

Εγκατάσταση της εφαρ ογής HP Panorama

 1. Κατεβάστε την εφαρ ογή HP Panorama από το Apple App Store®Ή το Google Play.®Κατάστη α.
 2. Ανοί τε το ενού ρυθ ίσεων Bluetooth στο smartphone σας και βεβαιωθείτε ότι είναι ενεργοποιη ένο Bluetooth.
 3. Ενεργοποιήστε τον εκτυπωτή και ανοί τε την εφαρ ογή HP Panorama.

Ση είωση: Για τους χρήστες πρώτης φοράς, η διαδικασία onboarding περιλα βάνει οδηγίες σύνδεσης για τη συνδυασ ό του εκτυπωτή ε την εφαρ ογή. Θα παρακινήσει τους χρήστες ε οδηγίες να εκινήσουν τη διαδικασία εύ ης.

 1. Αν δεν συνδέσετε για πρώτη φορά, πηγαίνετε στην επιλογή Διαχείριση Εκτυπωτών για να συνδέσετε τον εκτυπωτή σας στο smartphone σας.

Εκτύπωση φωτογραφιών

Εκτύπωση φωτογραφιών χρησι οποιώντας έναν από τους διαθέσι ους τρόπους.

Δη ιουργήστε και εκτύπωση σχεδιασ ού σας

Ξεκινήστε από το ηδέν και να κάνετε τη δική σας δη ιουργία για να εκτυπώσετε.

 1. Από την αρχική οθόνη του HP Panorama app, πατήστε My Design.
 2. Ρυθ ίστε το ήκος χαρτιού στην οθόνη ήκους ορί οντας χαρτιά όποτε χρειά εται. Πατήστε Επό ενο όταν τελειώσετε.
 3. Χρησι οποιήστε τη γρα ή εργαλείων στο κάτω έρος της οθόνης για να επε εργαστείτε, να προσαρ όσετε, και να τελειοποιήσετε το σχέδιό σας. Πατήστε το εικονίδιο εκτύπωσης όταν είστε έτοι οι να εκτυπώσετε τη δη ιουργία σας.

Εκτύπωση ιας αποθηκευ ένης φωτογραφίας

Εκτύπωση φωτογραφιών που αποθηκεύονται στην κινητή σας συσκευή, έσα κοινωνικής δικτύωσης ή Google Photos λογαριασ ό.

 1. Από την αρχική οθόνη του HP Panorama app, πατήστε Εκτύπωση ωτογραφίας.
 2. Στη συνέχεια, επιλέ τε ια φωτογραφία από την γκαλερί. Συνδεθείτε στο λογαριασ ό Instagram, Facebook ή Google Photos για να χρησι οποιήσετε φωτογραφίες από εκεί.

Εκτύπωση ιας νέας φωτογραφίας

 1. Από την αρχική οθόνη του HP Panorama app, πατήστε Εκτύπωση ωτογραφίας.
 2. Πατήστε το εικονίδιο της κά ερας στην οθόνη γκαλερί. Στην κατάσταση Κά ερας, ορίστε ένα χρονό ετρο, αλλά τε την προοπτική της κά ερας, θέστε ια λά ψη, ή ρυθ ί ει τις διαστάσεις της φωτογραφικής περιοχής όπου χρειά εται.
 3. Πατήστε το εικονίδιο Capture για να τραβή ετε ια φωτογραφία.
 4. Επε εργαστείτε τη φωτογραφία όπως χρειά εται και στη συνέχεια εκτύπωση.

Εκτύπωση σε λειτουργία ID φωτογραφίου

 1. Από την αρχική οθόνη του HP Panorama app, πατήστε Εκτύπωση ωτογραφίας.
 2. Πατήστε το εικονίδιο της κά ερας στην οθόνη γκαλερί. Στην κατάσταση Κά ερας, ορίστε ένα χρονό ετρο, αλλά τε την προοπτική της κά ερας, θέστε ια λά ψη, ή ρυθ ί ει τις διαστάσεις της φωτογραφικής περιοχής όπου χρειά εται.
 3. Σύρετε πάνω στην επιλογή φωτογραφίας ID.
 4. Πατήστε το εικονίδιο Capture για να τραβή ετε ια φωτογραφία.

Ση είωση: Κρατήστε το πρόσωπο έσα στο στερεό λευκό περίγρα α για το καλύτερο αποτέλεσ α.

 1. Επε εργαστείτε τη φωτογραφία όπως χρειά εται και στη συνέχεια εκτύπωση.

Εκτύπωση σε λειτουργία Photobooth

 1. Από την αρχική οθόνη του HP Panorama app, πατήστε Photobooth. Αυτό θα ανοί ει την κά ερα Photobooth, όπου πορείτε να αλλά ετε την προοπτική της κά ερας, να βάλετε ια λά ψη, ή ρυθ ί ει τις διαστάσεις της φωτογραφικής περιοχής όπου χρειά εται.
 2. Πατήστε το εικονίδιο Capture για να εκινήσει η φωτοβολοθήκη. Στην λειτουργία φωτοβολταγών, η κά ερα θα τραβή ει τέσσερις φωτογραφίες ε ένα χρονό ετρο αντίστροφης έτρησης ανά εσα σε κάθε φωτογραφία.
 3. Επε εργαστείτε τη φωτογραφία όπως χρειά εται και στη συνέχεια εκτύπωση.

Προεπισκόπηση οθόνης και εκτύπωσης της ουράς

Η οθόνη προεπισκόπησης

Κοινοποίηση: Πατήστε το εικονίδιο Share για να οιραστείτε τη φωτογραφία σας.

Αντίγραφα: Πατήστε τα εικονίδια συν ή είον για να αυ ήσετε ή να ειώσετε τον αριθ ό των αντιγράφων που εκτυπώνονται.

Εκτύπωση: Πατήστε Εκτύπωση για να εκτυπώσετε τη φωτογραφία σας.

Η ουρά εκτύπωσης

Χρησι οποιήστε την ουρά εκτύπωσης app HP Panorama για να δείτε και να τροποποιήσετε τις επερχό ενες εργασίες εκτύπωσης.

Για να δείτε την ουρά εκτύπωσης, πατήστε το εικονίδιο ενού από την αρχική σελίδα και στη συνέχεια πατήστε την ουρά Εκτύπωσης. Η ουρά εκτύπωσης πορεί επίσης να επιλεγεί από τη σελίδα Gallery. Η εφαρ ογή πορεί να ε φανίσει δύο διαφορετικές ουρές.

 • Η ουρά εκτυπωτή ε φανί ει έως και 10 φωτογραφίες που αποστέλλονται σε ένα συγκεκρι ένο Sprocket.
 • Η ουρά App ε φανί ει έχρι 20 φωτογραφίες που αποστέλλονται από την κινητή σας συσκευή όταν δεν είστε συνδεδε ένοι ε ένα Sprocket.

Μετακινήστε ια φωτογραφία στο προστινό έρος της ουράς: Πηγαίνετε στην ουρά εκτύπωσης και στη συνέχεια σαρώστε ια φωτογραφία προς τα δε ιά. Η αναπροσαρ ογή εικονιδίου ε φανί εται, και η φωτογραφία ετακινείται στην κορυφή της λίστας.

Αφαιρέστε τις φωτογραφίες από την ουρά: Πηγαίνετε στην ουρά εκτύπωσης και στη συνέχεια σαρώστε τη φωτογραφία που θέλετε να αφαιρέσετε προς τα αριστερά. Το εικονίδιο απορρι άτων πορεί να ε φανίσει, και η φωτογραφία αφαιρείται από την ουρά.

Συχνές Ερωτήσεις (Συχνές Ερωτήσεις)

 1. Πώς θα πλοηγήσω την οθόνη;

Από την αρχική οθόνη, αποκτήστε πρόσβαση στην ουρά εκτύπωσης, τις λίστες εκτυπωτών, τις ρυθ ίσεις εφαρ ογής και περισσότερες επιλογές στο ενού.

Σειρές εκτύπωσης: Πατήστε το εικονίδιο ενού και στη συνέχεια πατήστε την ουρά Εκτύπωσης για να δείτε ποιες φωτογραφίες θα εκτυπώσουν ετά.

Διαχείριση εκτυπωτών: Πατήστε το εικονίδιο ενού και στη συνέχεια χτυπήστε Διαχείριση Εκτυπωτή για να προσθέσετε ή να αφαιρέσετε έναν εκτυπωτή.

Ρυθ ίσεις εφαρ ογής: Πατήστε το εικονίδιο ενού και στη συνέχεια πατήστε Ρυθ ίσεις App για να ρυθ ίσετε τις ρυθ ίσεις εφαρ ογής.

Ρυθ ίσεις λογαριασ ού: Πατήστε το εικονίδιο ενού και στη συνέχεια πατήστε Ρυθ ίσεις Λογαριασ ού για να προσαρ όσετε τις ρυθ ίσεις του λογαριασ ού σας.

Πώς να βοηθήσετε: Πατήστε το εικονίδιο ενού και στη συνέχεια πατήστε Πώς να & Βοηθήσετε για οδηγίες εκτυπωτή, συ βουλές και πληροφορίες υποστήρι ης.

Αγορά χαρτιού: Πατήστε το εικονίδιο ενού, και στη συνέχεια πατήστε Αγορά Χαρτί για να εταφερθεί σε ε ωτερική σελίδα όπου πορείτε να αγοράσετε χαρτί για τον εκτυπωτή Panorama σας.

Νο ική & ιδιωτικότητα: Πατήστε το εικονίδιο ενού και στη συνέχεια πατήστε Νο ική & Απόρρητο για να δείτε νο ικές πληροφορίες.

 1. Πώς επε εργά ο αι τις φωτογραφίες ου;

Αφού λάβετε ή επιλέ ετε ια φωτογραφία, ο χρήστης θα εταφερθεί αυτό ατα στη σελίδα Επε εργασία όπου πορείτε να επε εργαστείτε τη φωτογραφία σας.

Επιλέ τε ένα από τα εικονίδια επε εργασίας για να αλλά ετε τη φωτογραφία σας.

 • Προσθέστε νέα φωτογραφία: Προσθέστε ια άλλη φωτογραφία στη δη ιουργία σας.
 • Πλαίσια: Προσθέστε ένα πλαίσιο γύρω από τη φωτογραφία σας.
 • Αυτοκόλλητα: Επιλέ τε ένα αυτοκόλλητο από την συλλογή για να προσθέσετε στη φωτογραφία σας, και στη συνέχεια χτυπήστε και σύρετε το αυτοκόλλητο για να το τοποθετήσετε.
 • Κεί ενο: Πληκτρολογήστε ένα ήνυ α στη φωτογραφία σας.
 • Πινέλο: Σχεδιάστε τη φωτογραφία σας. Πατήστε τα εικονίδια στο κάτω έρος της οθόνης για να αλλά ετε το χρώ α, το πάχος ή την αιχ ή του πινέλου.
 • Περιστροφή / Περιστροφή: Κόψτε, περιστρέψτε, ή γυρίστε τη φωτογραφία σας.
 1. Κι αν δεν πορώ να τυπώσω στο Πανόρα α ου;

Μερικές φορές ια εργασία εκτύπωσης που αποστέλλεται από την εφαρ ογή HP Panorama δεν εκτυπώνεται.

Ελέγ τε τα ακόλουθα:

 • Το Bluetooth είναι ενεργοποιη ένο στην κινητή σας συσκευή.
 • Το Πανόρα α είναι σωστά γε άτο ε ένα χαρτί.
 • Το Πανόρα α είναι φορτισ ένο και άνοι ε.
 • Το Panorama βρίσκεται εντός ε βέλειας της κινητής συσκευής σας.
 • Το firmware είναι ενη ερω ένο.

Για λεπτο ερή βή ατα αντι ετώπισης προβλη άτων, πηγαίνετε σε Το Panorama δεν συνδέει ή εκτύπων.

 

 1. Πού πορώ να πάω για περισσότερες πληροφορίες σχετικά ε τον εκτυπωτή του Πανορα ά ου;

Για περισσότερες πληροφορίες Σελίδα έναρ ης ψεκασ ού HP.

 

Please help us improve by providing feedback on your experience with the document.
For more information, go to HP sprocket panorama app