Εκτυπωτής πανόρα α HP - Ο εκτυπωτής δεν συνδέει ή δεν εκτυπώνει

Το παρόν έγγραφο αναφέρεται στο HP Sprocket Panorama Printer και στο HP Panorama app. Εδώ είναι ερικές λύσεις για να δοκι άσετε αν ο εκτυπωτής δεν συνδέεται ή δεν εκτυπώνει.

Βή α 1: Ενεργοποίηση του εκτυπωτή

Ο εκτυπωτής πορεί να έχει κλείσει αυτό ατα. Βεβαιωθείτε ότι το HP Sprocket Panorama ZINK ρολό χαρτιού είναι φορτω ένο στον εκτυπωτή και στη συνέχεια ενεργοποιήστε τον εκτυπωτή.

 • Εάν ο εκτυπωτής συνδέεται ή εκτυπώνει, συνεχίστε το βή α 2: αλλαγή της ρύθ ισης Auto Off.
 • Εάν ο εκτυπωτής δεν συνδέεται ή εκτύπωση, δοκι άστε ανά τη σύνδεση και την εκτύπωση. Εάν το ήτη α επι ένει, εταβείτε στο βή α 3: Ελέγ τε τη σύνδεση ισχύος.

 

Βή α 2: Τροποποίηση της ρύθ ισης αυτό ατος

 1. Άνοι ε την εφαρ ογή του HP Panorama.
 2. Πατήστε το εικονίδιο ενού στην πάνω γωνία της οθόνης.
 3. Επιλέ τε Διαχείριση εκτυπωτών και πατήστε το όνο α του εκτυπωτή σας.
 4. Πατήστε Αυτό ατη Ανοιχτή για να αλλά ετε την ώρα που ο εκτυπωτής θα κλείσει αυτό ατα.

  Αν το ήτη α επι ένει, συνεχίστε στο επό ενο βή α.

Βή α 3: Ελέγ τε τη σύνδεση δύνα ης

Ο εκτυπωτής πορεί να ην έχει αρκετή ενέργεια.

 1. ορτίστε τον εκτυπωτή ε το καλώδιο USB-C.
 2. Μόλις φορτιστεί, πατήστε το κου πί ρεύ ατος για να ενεργοποιήσετε τον εκτυπωτή.
 3. Προσπαθήστε και πάλι να συνδέσετε τον εκτυπωτή ε την εφαρ ογή.

  Αν το ήτη α επι ένει, συνεχίστε στο επό ενο βή α.

Βή α 4: Ελέγ τε τις ρυθ ίσεις κινητής συσκευής

Οι απαιτού ενες ρυθ ίσεις κινητής συσκευής ενδέχεται να ην είναι ενεργοποιη ένες για να επιτρέψει στον εκτυπωτή να συνδεθεί και να εκτυπώσει. Ελέγ τε τις ρυθ ίσεις και στη συνέχεια χρησι οποιήστε την εφαρ ογή HP Panorama για να επιβεβαιώσετε ότι ο εκτυπωτής είναι συνδεδε ένος.

 1. Βεβαιωθείτε ότι η κινητή σας συσκευή είναι κοντά στον εκτυπωτή. Τα σή ατα Bluetooth πορούν να αποδυνα ωθούν ε απόσταση.
 2. Για συσκευές iOS, ανοί τε το ενού ρυθ ίσεων Bluetooth και στη συνέχεια βεβαιωθείτε ότι είναι ενεργοποιη ένο Bluetooth. Για συσκευές Android, ανοί τε το ενού Τοποθεσίας ή Υπηρεσίες Τοποθεσίας και στη συνέχεια βεβαιωθείτε ότι η ρύθ ιση είναι ενεργοποιη ένη.

  Ση είωση: Μπορείτε να ενεργήσετε την άδεια τοποθεσίας για τη σύνδεση και την εκτύπωση και στη συνέχεια να την απενεργοποιήσετε όταν δεν χρησι οποιείτε τον εκτυπωτή.

 3. Ανοί τε την εφαρ ογή HP Panorama στην κινητή σας συσκευή.
  1. Πατήστε το εικονίδιο ενού και στη συνέχεια πατήστε Διαχείριση εκτυπωτών.
  2. Αν ε φανιστεί ο εκτυπωτής σας, ο εκτυπωτής είναι συνδεδε ένος. Εάν ο εκτυπωτής σας δεν ε φανί εται, πατήστε Προσθήκη νέου εκτυπωτή και στη συνέχεια πατήστε το όνο α του εκτυπωτή σας.

  Αν το ήτη α επι ένει, συνεχίστε στο επό ενο βή α.


Βή α 5: Επικοινωνήστε ε την υποστήρι η πελατών HP

Εάν ολοκληρώσατε όλα τα προηγού ενα βή ατα και το ήτη α δεν έχει επιλυθεί, επικοινωνήστε ε την υποστήρι η πελατών της HP έσω email. info@sprocketprinters.com Ή κλήσης 1-877-424-9746.

 

Please help us improve by providing feedback on your experience with the document.
For more information, go to HP sprocket panorama app