HP Sprocket Kampanje-vilkår og betingelser

Offisielle regler for HP Sprocket Studio Plus-kampanje - Vilkår og betingelser

HP Sprocket Studio Plus-konkurranser ("lotteri")

Offisielle regler er nødvendig. EN PURSE vil ikke øke dine sjanser for å vinne. ÅPEN TIL DE FEMTID (50) FORENTE STATER Hvem som er tolv (12) ÅR FOR ALDER OG ALDRE, SOM ER FYSISKL LOKATT OG RESIDE I DET FORENTE STATER II VOID I PUERTO RICO OG DER FORBESTET ELLER RESTRIKTERT av lov. Den vinneren må svare på alle spørsmålene. FOR VIKTIGE DETALJER, SE BELOW.

 

 1. SPONSOR: HP Sprocket Studio Plus-lotteriet ("Lotteri") sponses av C+A Marketing, Inc., 114 Tived Lane East, Edison, New Jersey, 08837 ("C+A" eller "Sponsor").

 2. ALMINNELT:Sweepstake er underlagt disse offisielle regler og alle gjeldende føderale, statlige og lokale lover. Deltagelse i denne konkurransen innebærer at du aksepterer disse offisielle reglene. Begrens én (1) påmelding per deltaker under konkurransen. Én (1) vinner vil bli valgt.
 3. FJERDEPERIOD: Denne Sweepstake begynner 21. juni 2023, kl. 10.00 ET og slutter 31. juli 2023, kl. 11.59 ET («Sweepstake Periode»). Alle tider som vises i disse offisielle reglene er Eastern Time (ET). Perioden skal bestå av to (2) perioder: a) én (1) innføringsperiode fra 21. juni 2023, kl. 10.00 ET og slutter 31. juli 2023, kl. 11.59 ET (»inngangsperiode») og (b) begynner kl. 12.00 ET den 1. august. 2023, og varig inntil 3. august 2023., Kl. 11:59 ET en 72-timers tegningsperiode (»Tegningsperiode»). I løpet av tegningsperioden vil Sponsor velge én (1) vinner blant alle relevante poster (definert nedenfor) i innretningsperioden. Vinneren vil bli varslet når som helst under tegningsperioden.
 4. KVALIFIKASJON: Åpne for personer som er lovlig bosatt i og fysisk beliggende i 50 USA og distriktet Columbia, og 18 (18) år eller eldre på inngangstidspunktet. Ingen hvor det er forbudt. Alle føderale, statlige og lokale lover og forskrifter gjelder. Ansatte i sponsoren og dennes datterselskaper, datterforetak, reklame- og reklamebyråer, dommere, og de nærmeste familiemedlemmene (heri definert som ektefelle, søsken, barn og hver enkelt ektefelle, uavhengig av bosted, og enhver som bor i en slik persons husholdning, enten det er nært eller ikke) Av hver, eller av ethvert selskap som er tilknyttet Sweepstakes og kollektivt med de ovennevnte personene eller enhetene («Sweepstakes Entiti» er ikke berettiget til å delta.
 5. SLIK KOMMER DU INN: De som er berettiget til å delta, skal angi en e-postadresse og fullføre undersøkelsen for å komme inn i denne Sweepstake. Se nedenfor for detaljer.
  1. Grense for én (1) innførsel (definert nedenfor) per deltaker i innføringsperioden
  2. Oppgje ei e- postadresse
  3. Fullfør undersøkelsen

Ved å sende inn et bidrag, samtykker hver deltaker i at bidraget er i samsvar med disse offisielle reglene. Hver deltaker er også enige om at Sponsor kan diskvalifisere deltakeren fra Sweepstake hvis Sponsor tror, i absolutt skjønn at en undersøkelse ikke overholder disse offisielle regler. Dersom sponsor avviser en undersøkelse, vil slik undersøkelse bli diskvalifisert og vil ikke bli ansett som en gyldig innføring. Påmeldinger kan kun gjøres i henhold til metoden beskrevet ovenfor. Automatiserte undersøkelser (herunder, men ikke begrenset til undersøkelser som er framlagt ved hjelp av enhver robot, manus, makro eller annen automatisert tjeneste) er ikke tillatt og vil bli diskvalifisert. Bare godkjente oppgaver som sponsoren mottar før utløpet av Sweepstake-perioden, vil bli inkludert i premietegningene. Uløselige, uforståelige, ufullstendige eller forstyrrede undersøkelser vil bli diskvalifisert.

HVORDAN VINNE:

UTVALG AV VINNERE: Under tegningsperioden, fra kl. 12.00 ET 1. august 2023, og varer inntilse 3. august 2023., Kl. 23.59 ET, Sponsor vil velge én (1) vinner blant alle anbefalte poster som kommer fra undersøkelsen i løpet av Sweepstake Entry-perioden.

MELDING OM VINNER: En (1) potensiell vinner vil bli valgt ved tilfeldig teikning. Tilfeldig tegning vil bli utført omtrent to (2) dager etter utløpet av inngangsperioden. Potensiell vinner trenger ikke være til stede for å vinne, og vil bli kontaktet via e-post, telefon eller post på eller ca to (2) virkedager etter den tilfeldige tegningen ved hjelp av kontaktinformasjonen gitt på inngangstidspunktet. Oddsene for å vinne avhenger av hvor mange innslag som er mottatt. Sponsoren er ikke ansvarlig for endring av e-postadresse, postadresse og/eller telefonnummer til deltakere. Vinner (i) er fastslått som ikke er støtteberettiget eller på annen måte diskvalifisert av sponsor, ii) ikke svarer på Sponsorens første vindermelding innen 24 timer etter melding eller etter to (2) forsøk (hva som skjer første), iii) Unnlater å framlegge noen opplysninger som sponsor anmoder om (e. g., opplysninger som sponsor trenger for å levere prisen) eller rettidig gjennomføre og returnere alle dokumenter som sponsor krever for å godta prisen, iv) vinneren ellers er ikke støtteberettiget, (v) Vinner ikke kan godta eller motta prisen av en eller annen grunn, eller vi) enhver annen manglende overholdelse av disse offisielle reglene, I hvert tilfelle vil vinneren bli diskvalifisert og miste all interesse i premien. Hvis en vinner blir diskvalifisert, forbeholder Sponsor retten til begge (A) velge en erstatnings vinner gjennom en tilfeldig tegning, eller (B) ikke tildele den uønskede gevinsten, i sponsorens eget skjønn. Når potensiell vinner er bekreftet, vil han/hun bli bekreftet som vinner. Prisen vil bli sendt til vinneren omtrent tretti (30) dager etter datoen da vinneren er bekreftet før den anses forlatt. Sponsoren er ikke ansvarlig for noen returnert uønskelig premie, og denne premien vil bli mistet. Alle inntektsskatter som følge av mottak av prisen er vinnerens ansvar. Ved å gå inn i disse røykerne godtar og godkjenner disse offisielle reglene og sponsorens beslutninger, som skal være endelig i alle spørsmål. Godkjenning av en pris utgjør også tillatelse til å bruke vinnerens navn. og likhet og sosiale medier står for markedsføringsformål uten ytterligere erstatning eller godkjenningsrett, med mindre det er forbudt i henhold til lov. Alle lover gjelder.

PREMIER: Vinneren får følgende premie: én (1) Sprocket Studio Plus skal leveres innen 10 dager etter vinnerbekreftelse. Hvis personen ikke svarer, vil personen bli diskvalifisert, sponsoren vil velge en annen potensiell vinner og den diskvalifiserte personens premie vil bli tapt. Det samlede ARV (Onn omtrentlig detaljverdi) for alle tilgjengelige priser i Sweepstake-perioden er 9,99. Kun premier spesifisert i beløpet som er angitt vil bli tildelt. Premiene er ikke overførbare, uten kontantinnløsning eller tilsvarende. Sponsor forbeholder seg retten til å erstatte en premie eller premiekomponent av lik eller større verdi dersom en premie eller en komponent av en premie blir utilgjengelig. Med unntak av det som spesifikt er angitt her, er alle gjeldende skatter og bruksgebyrer på premier vinnerens ansvar. Hvis det kreves i lov, Sponsor eller dennes agenter skal kreve at betaling fra vinneren av skatter overføres til vedkommende skattemyndigheter. Sponsor fraskriver seg uttrykkelig ethvert ansvar eller ansvar for skade eller tap på noen person eller eiendom knyttet til levering og/eller etterfølgende bruk av premier som tildeles. Sponsor gir ingen representasjoner eller garantier angående utseendet, sikkerheten eller ytelsen til noen premier som tildeles.

Lovlig

 1. BEGRENSNINGER FOR VINNER: I tillegg til én (1) premie per deltakergrense i løpet av hele lotteriperioden, er det én (1) premie per deltakergrense for alle C+A Marketing-lotterikampanjer som gjennomføres i perioden 21. juni 2023 til 31. juli 2023. Merk: Du er ikke vinner av noen premie før du har blitt bekreftet som vinner av sponsoren.
 2. ODDS FOR VINNER: Oddsene for å vinne avhenger av antall kvalifiserte bidrag mottatt i løpet av konkurranseperioden.
 3. PUBLISITETSRETTIGHET: Med unntak av der det er forbudt ved lov, utgjør deltakelse i lotteriet hver deltakers samtykke til sponsorens, HP, Inc.s og dennes agenters bruk av deltakerens navn, e-postadresse, svar på spørreundersøkelser, likhet, fotografi, stemme, meninger og/eller hjemby, og uttalelser fra eller tilskrevet dem, for alltid, i alle medier som nå er kjent eller utvikles i senere tid (inkludert, uten begrensning, utskrift, kringkasting og Internett), for alle legitime forretningsformål, inkludert reklame og salgsfremmende aktiviteter, uten ytterligere kompensasjon, ytterligere betaling og/eller godtgjørelse.
 4. I DEN GRAD LOVEN TILLATER DET, SAMTYKKER DU I AT (I) SPONSOREN, HP, INC., ALLE RELATERTE TILKNYTTEDE SELSKAPER (SAMLET KALT «LOTTERIPARTENE») IKKE SKAL VÆRE ANSVARLIG FOR NOEN DIREKTE, INDIREKTE, TILFELDIGE, FØLGEMESSIGE, STRAFFENDE ELLER SPESIELLE SKADER SOM OPPSTÅR SOM FØLGE AV ELLER I FORBINDELSE MED (A) LOTTERIET ELLER (B) EN PREMIE SOM TILDELES, OG (II) DINE RETTSMIDLER FOR EVENTUELLE KRAV I FORBINDELSE MED LOTTERIET ER BEGRENSET TIL DINE FAKTISKE KONTANTUTGIFTER VED DELTAKELSE I LOTTERIET (HVIS AKTUELT).

NOEN JURISDIKSJONER TILLATER IKKE BEGRENSNINGER ELLER UTELUKKELSE AV ANSVAR FOR TILFELDIGE SKADER ELLER FØLGESKADER, SÅ DET OVENNEVNTE GJELDER KANSKJE IKKE FOR DEG.

 1. Lotteripartene påtar seg intet ansvar og er ikke ansvarlige for, og ved å delta i lotteriet, fraskriver du deg herved lotteripartene fra alle handlinger, krav, skader, tap eller skader av noe slag (samlet kalt "krav") som oppstår i forbindelse med lotteriet og/eller mottak, bruk eller misbruk av premier, inkludert, men ikke begrenset til, Krav knyttet til: (i) funksjonsfeil på en datamaskin, telefon, mobilenhet, nettverk, satellitt, maskinvare, programvare eller kommunikasjonslinje; (ii) uautorisert menneskelig inngripen; (iii) feil, forsinket eller unøyaktig overføring, vinnervarsler, premiekrav eller annen informasjon eller kommunikasjon relatert til lotteriet, eller unnlatelse av å innhente eller overføre slik informasjon; (iv) skade på en persons datamaskin eller mobile enhet; (v) forsinkede, ufullstendige eller uriktige oppføringer; en deltakers unnlatelse av å motta premievarsler på grunn av deltakerens søppelpost, søppelpost eller andre sikkerhetsinnstillinger, eller for deltakerens levering av feil eller på annen måte ikke-fungerende kontaktinformasjon; eller (vi) eventuelle feil i disse offisielle reglene, vinnervarsler eller andre kunngjøringer eller kommunikasjon relatert til lotteriet. I tilfelle tvetydighet eller feil i disse offisielle reglene, forbeholder sponsoren seg retten til å klargjøre eller endre disse offisielle reglene, slik sponsoren anser det hensiktsmessig for å korrigere slike tvetydigheter eller feil. Hvis det på grunn av en feil eller av andre grunner mottas flere legitime premiekrav enn antallet premier som er angitt i disse offisielle reglene, forbeholder sponsoren seg retten til å tildele bare én premie fra en tilfeldig trekning av alle kvalifiserte bidrag. Under ingen omstendigheter vil det bli tildelt mer enn det oppgitte antallet premier (dvs. én premie). Hvis det etter administratorens mening er en slik feil, eller det er mistanke om bevis for manipulering med noen del av lotteriet, eller hvis tekniske problemer (inkludert virus og feil) kompromitterer integriteten til lotteriet, forbeholder sponsoren seg retten til å kansellere eller endre dette lotteriet på en måte som sponsoren anser som passende. Ved avslutning vil vinnere bli valgt blant alle kvalifiserte bidrag mottatt på oppsigelsesdatoen. I tilfelle det oppstår en tvist om identiteten til en potensielt vinnende deltaker, vil påmeldinger bli erklært gjort av navnet på det elektroniske påmeldingsskjemaet.

 

 1. JURIDISK ADVARSEL: ETHVERT FORSØK FRA EN ENKELTPERSON, UANSETT OM DET ER EN DELTAKER ELLER IKKE, PÅ BEVISST Å UNDERGRAVE DEN LEGITIME DRIFTEN AV DETTE LOTTERIET, ER ET BRUDD PÅ STRAFFE- OG SIVILRETTEN, OG SKULLE ET SLIKT FORSØK GJØRES, FORBEHOLDER SPONSOREN SEG RETTEN TIL Å SØKE ERSTATNING OG FORFØLGE ALLE ANDRE RETTSMIDLER MOT EN SLIK PERSON I DEN GRAD LOVEN TILLATER DET.

 

 1. Valg av lov og forum: Deltakeren samtykker i at alle saker som oppstår som følge av eller relatert til dette lotteriet og disse offisielle reglene, styres av, og tolkes i samsvar med, lovene i New Jersey uten hensyn til noen av lovkonfliktbestemmelsene derav. Deltakeren samtykker videre i at eventuelle søksmål, søksmål eller rettssaker som oppstår som følge av eller i forbindelse med dette lotteriet og disse offisielle reglene, utelukkende skal fremmes for gjeldende føderale eller statlige domstoler i staten New Jersey.

 

 1. Personvern: Informasjon som sendes inn med et bidrag, er underlagt personvernreglene som er angitt på https://sprocketprinters.com/pages/privacy-statement. For å lese personvernreglene, Klikk her.

 

 1. Vinnere Liste: For navnet på prisvinneren, tilgjengelig etter August 4, 2023, send en selvadressert, stemplet #10 konvolutt til: 114 Tived Lane East, Edison, New Jersey, 08837.

 

 1. C&A Marketing, Inc. er produsenten av HP Sprocket, under lisens fra HP, Inc. HP- og Sprocket-varemerker® eies av HP® Inc. eller dets tilknyttede selskaper. ZINK® Technology og ZINK varemerker eies av ZINK® Holdings LLC., brukt under lisens.