Πανοραμικός εκτυπωτής HP Sprocket

Δη ιουργήστε και εκτυπώστε ό ορφες, κολλώδεις ετικέτες ε το HP εκτυπωτή Panorama!

Μέρη και έλεγχοι

Παρεχό ενα αντικεί ενα

Επισκόπηση προϊόντος

Ξεκινώντας

Εγκατάσταση της κινητής εφαρ ογής

όρτιση του εκτυπωτή

Κου πί ισχύος

Σύνδεση κινητής συσκευής σας ε τον εκτυπωτή έσω Bluetooth®

Καθαρισ ός του εκτυπωτή

όρτωση χαρτιού

ωτισ ός, ανίχνευση προβλη άτων και συντήρηση

Κατάσταση LED δείκτης φωτός

Αντι ετώπιση

Πώς να επαναφορά HP εκτυπωτής πανόρα α

ροντί οντας τον εκτυπωτή πανόρα α HP

Διάλυση υ αριού χάρτιν

Please help us improve by providing feedback on your experience with the document.
For more information, go to HP sprocket panorama app