Άδεια χρήσης τελικού χρήστη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΑΥΤΟΝ ΤΟΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ

Αυτή η Συμφωνία Άδειας Χρήσης Τελικού Χρήστη ("EULA") συνάπτεται μεταξύ εσάς (είτε φυσικού ή νομικού προσώπου) και της C&A Marketing, Inc. ("C&A") που διέπει τη χρήση οποιουδήποτε Προϊόντος Λογισμικού, που είναι εγκατεστημένο ή διατίθεται από την C&A για χρήση με το προϊόν C&A ("Προϊόν C&A"), το οποίο δεν υπόκειται διαφορετικά σε χωριστή συμφωνία άδειας χρήσης μεταξύ εσάς και της C&A ή των προμηθευτών της. Άλλο λογισμικό μπορεί να περιέχει μια Άδεια Χρήσης στην ηλεκτρονική τεκμηρίωσή του. Ο όρος "Προϊόν Λογισμικού" σημαίνει λογισμικό υπολογιστή και μπορεί να περιλαμβάνει σχετικά μέσα, έντυπο υλικό και "διαδικτυακή" ή ηλεκτρονική τεκμηρίωση.

Μια τροποποίηση ή προσθήκη σε αυτήν την EULA μπορεί να συνοδεύει το προϊόν C&A.

ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΥΠΟ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΜΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ. ΜΕ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ, ΛΗΨΗ Ή ΑΛΛΙΩΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ, ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΤΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ. ΕΑΝ ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΧΕΤΕ ΑΥΤΟΥΣ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ, Η ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΣΑΣ ΛΥΣΗ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΕΠΙΣΤΡΕΨΕΤΕ ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟ ΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΠΡΟΪΟΝ (ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ) ΕΝΤΟΣ 14 ΗΜΕΡΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ.

 1. ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ. Η C&A σας παραχωρεί τα ακόλουθα δικαιώματα υπό την προϋπόθεση ότι συμμορφώνεστε με όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις αυτής της Άδειας Χρήσης:
 2. Χρήση. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το προϊόν λογισμικού σε έναν μόνο υπολογιστή ("Ο Υπολογιστής σας"). Εάν το Προϊόν Λογισμικού σας παρέχεται μέσω Διαδικτύου και είχε αρχικά άδεια χρήσης για χρήση σε περισσότερους από έναν υπολογιστές, μπορείτε να εγκαταστήσετε και να χρησιμοποιήσετε το Προϊόν λογισμικού μόνο σε αυτούς τους υπολογιστές. Δεν επιτρέπεται να διαχωρίζετε συστατικά μέρη του προϊόντος λογισμικού για χρήση σε περισσότερους από έναν υπολογιστές. Δεν έχετε το δικαίωμα να διανείμετε το Προϊόν Λογισμικού. Μπορείτε να φορτώσετε το προϊόν λογισμικού στην προσωρινή μνήμη (RAM) του υπολογιστή σας για σκοπούς χρήσης του προϊόντος λογισμικού.
 3. Αποθήκευση. Μπορείτε να αντιγράψετε το προϊόν λογισμικού στην τοπική μνήμη ή συσκευή αποθήκευσης του Προϊόντος C&A.
 4. Αντιγραφή. Μπορείτε να δημιουργήσετε αρχειοθετημένα ή εφεδρικά αντίγραφα του Προϊόντος Λογισμικού, υπό την προϋπόθεση ότι το αντίγραφο περιέχει όλες τις ανακοινώσεις ιδιοκτησίας του πρωτότυπου Προϊόντος Λογισμικού και ότι χρησιμοποιείται μόνο για σκοπούς δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας.
 5. Επιφύλαξη Δικαιωμάτων. Η C&A και οι προμηθευτές της διατηρούν όλα τα δικαιώματα που δεν σας παραχωρούνται ρητά στην παρούσα Άδεια Χρήσης.
 6. Δωρεάν λογισμικό. Ανεξάρτητα από τους όρους και τις προϋποθέσεις αυτής της Άδειας Χρήσης, όλο ή οποιοδήποτε τμήμα του Προϊόντος Λογισμικού που αποτελεί μη ιδιόκτητο λογισμικό ή λογισμικό C&A που παρέχεται υπό δημόσια άδεια από τρίτους ("Freeware"), παραχωρείται σε εσάς υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις του τη συμφωνία άδειας χρήσης λογισμικού που συνοδεύει αυτό το δωρεάν λογισμικό είτε με τη μορφή διακριτής συμφωνίας, άδειας συρρίκνωσης ή ηλεκτρονικής άδειας που γίνονται αποδεκτοί κατά τη λήψη. Η χρήση του δωρεάν λογισμικού από εσάς θα διέπεται εξ ολοκλήρου από τους όρους και τις προϋποθέσεις αυτής της άδειας.
 7. Λύση ανάκτησης. Οποιαδήποτε λύση ανάκτησης λογισμικού που παρέχεται με/για το προϊόν C&A σας, είτε με τη μορφή λύσης που βασίζεται σε μονάδα σκληρού δίσκου, λύση αποκατάστασης που βασίζεται σε εξωτερικό μέσο (π.χ. δισκέτα, CD ή DVD) ή ισοδύναμη λύση που παρέχεται σε οποιαδήποτε άλλη μορφή , μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο για την επαναφορά του σκληρού δίσκου του Προϊόντος C&A με/για το οποίο αγοράστηκε αρχικά η λύση ανάκτησης. Η χρήση οποιουδήποτε λογισμικού λειτουργικού συστήματος Microsoft που περιέχεται σε αυτή τη λύση ανάκτησης διέπεται από την Άδεια χρήσης της Microsoft.
 8. ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΕΙΣ. Για να χρησιμοποιήσετε ένα Προϊόν Λογισμικού που προσδιορίζεται ως αναβάθμιση, πρέπει πρώτα να έχετε άδεια χρήσης για το αρχικό Προϊόν λογισμικού που προσδιορίζεται από την C&A ως κατάλληλο για την αναβάθμιση. Μετά την αναβάθμιση, δεν μπορείτε πλέον να χρησιμοποιείτε το αρχικό προϊόν λογισμικού που αποτέλεσε τη βάση για την καταλληλότητά σας για αναβάθμιση. Με τη χρήση του Προϊόντος Λογισμικού, συμφωνείτε επίσης ότι η C&A μπορεί να έχει αυτόματα πρόσβαση στο Προϊόν C&A σας όταν είναι συνδεδεμένη στο Διαδίκτυο για να ελέγξει την έκδοση ή την κατάσταση ορισμένων Προϊόντων Λογισμικού και μπορεί να πραγματοποιήσει αυτόματη λήψη και εγκατάσταση αναβαθμίσεων ή ενημερώσεων αυτών των Προϊόντων Λογισμικού στο Προϊόν C&A σας για την παροχή νέων εκδόσεων ή ενημερώσεων που απαιτούνται για τη διατήρηση της λειτουργικότητας, της απόδοσης ή της ασφάλειας του Λογισμικού C&A και του Προϊόντος C&A σας και για τη διευκόλυνση της παροχής υποστήριξης ή άλλων υπηρεσιών που σας παρέχονται. Σε ορισμένες περιπτώσεις, και ανάλογα με τον τύπο της αναβάθμισης ή της ενημέρωσης, θα σας παρέχονται ειδοποιήσεις (μέσω αναδυόμενων παραθύρων ή άλλων μέσων), οι οποίες ενδέχεται να απαιτούν από εσάς να ξεκινήσετε την αναβάθμιση ή την ενημέρωση.
 9. ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ. Αυτή η EULA ισχύει για ενημερώσεις ή συμπληρώματα του αρχικού Προϊόντος Λογισμικού που παρέχεται από την C&A, εκτός εάν η C&A παρέχει άλλους όρους μαζί με την ενημέρωση ή το συμπλήρωμα. Σε περίπτωση σύγκρουσης μεταξύ τέτοιων όρων, θα υπερισχύουν οι άλλοι όροι.
 10. ΜΕΤΑΦΟΡΑ.
 11. Τρίτο μέρος. Ο αρχικός χρήστης του Προϊόντος Λογισμικού μπορεί να πραγματοποιήσει εφάπαξ μεταφορά του Προϊόντος Λογισμικού σε άλλον τελικό χρήστη. Οποιαδήποτε μεταφορά πρέπει να περιλαμβάνει όλα τα εξαρτήματα, τα μέσα, το έντυπο υλικό, την παρούσα EULA και, εάν ισχύει, το Πιστοποιητικό Αυθεντικότητας. Η μεταφορά δεν μπορεί να είναι έμμεση μεταφορά, όπως αποστολή. Πριν από τη μεταφορά, ο τελικός χρήστης που λαμβάνει το μεταφερόμενο προϊόν πρέπει να συμφωνήσει με όλους τους όρους EULA. Κατά τη μεταφορά του Προϊόντος Λογισμικού, η άδειά σας τερματίζεται αυτόματα.
 12. Περιορισμοί. Δεν επιτρέπεται να νοικιάσετε, να εκμισθώσετε ή να δανείσετε το Προϊόν Λογισμικού ή να χρησιμοποιήσετε το Προϊόν Λογισμικού για εμπορική χρονομεριστική χρήση ή χρήση γραφείου. Δεν μπορείτε να εκχωρήσετε περαιτέρω άδεια, να εκχωρήσετε ή να μεταβιβάσετε την άδεια χρήσης ή το Προϊόν Λογισμικού, εκτός εάν ορίζεται ρητά στην παρούσα Άδεια Χρήσης.
 13. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ. Όλα τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας στο προϊόν λογισμικού και στην τεκμηρίωση χρήστη ανήκουν στην C&A ή στους προμηθευτές της και προστατεύονται από το νόμο, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των πνευματικών δικαιωμάτων, του εμπορικού μυστικού και του νόμου περί εμπορικών σημάτων των Ηνωμένων Πολιτειών, καθώς και άλλων ισχυόντων νόμων και διατάξεων διεθνών συνθηκών . Δεν θα αφαιρέσετε κανένα αναγνωριστικό προϊόντος, ειδοποιήσεις πνευματικών δικαιωμάτων ή περιορισμούς ιδιοκτησίας από το Προϊόν λογισμικού.
 14. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ. Δεν μπορείτε να αναθεωρήσετε, να απομεταγλωττίσετε ή να αποσυναρμολογήσετε το Προϊόν Λογισμικού, εκτός και μόνο στο βαθμό που το δικαίωμα να το κάνετε αυτό επιβάλλεται από την ισχύουσα νομοθεσία, παρά τον περιορισμό αυτόν ή προβλέπεται ρητά στην παρούσα Άδεια Χρήσης.
 15. ΟΡΟΣ. Αυτή η EULA ισχύει εκτός εάν τερματιστεί ή απορριφθεί. Αυτή η EULA θα λήξει επίσης υπό προϋποθέσεις που ορίζονται αλλού στην παρούσα EULA ή εάν δεν συμμορφωθείτε με οποιονδήποτε όρο ή όρο της παρούσας EULA.
 16. ΣΥΝΑΙΝΕΙ ΓΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗ/ΧΡΗΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ.
 17. Η C&A θα χρησιμοποιεί cookies και άλλα εργαλεία τεχνολογίας ιστού για τη συλλογή ανώνυμων τεχνικών πληροφοριών που σχετίζονται με το Λογισμικό C&A και το προϊόν C&A σας. Αυτά τα δεδομένα θα χρησιμοποιηθούν για την παροχή των αναβαθμίσεων και της σχετικής υποστήριξης ή άλλων υπηρεσιών που περιγράφονται στην Ενότητα 2. Η C&A θα συλλέγει επίσης προσωπικές πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης του Πρωτοκόλλου Διαδικτύου σας ή άλλων μοναδικών στοιχείων αναγνώρισης που σχετίζονται με το Προϊόν C&A και δεδομένα που παρέχονται από εσάς κατά την εγγραφή του Προϊόντος C&A. Εκτός από την παροχή των αναβαθμίσεων και της σχετικής υποστήριξης ή άλλων υπηρεσιών, αυτά τα δεδομένα θα χρησιμοποιηθούν για την αποστολή επικοινωνιών μάρκετινγκ σε εσάς (σε κάθε περίπτωση με τη ρητή συγκατάθεσή σας όπου απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία).

Στο βαθμό που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, αποδεχόμενοι αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις, συναινείτε στη συλλογή και χρήση ανώνυμων και προσωπικών δεδομένων από την C&A, τις θυγατρικές της και τις συνδεδεμένες εταιρείες, όπως περιγράφεται στην παρούσα EULA και όπως περιγράφεται περαιτέρω στην πολιτική απορρήτου της C&A sprocketprinters.com/pages/privacy-statement.

 1. Συλλογή/Χρήση από τρίτα μέρη. Ορισμένα προγράμματα λογισμικού που περιλαμβάνονται στο Προϊόν C&A σας παρέχονται και σας χορηγούνται χωριστά άδεια χρήσης από τρίτους παρόχους ("Λογισμικό τρίτων"). Λογισμικό τρίτων μπορεί να εγκατασταθεί και να λειτουργήσει στο προϊόν C&A σας, ακόμη κι αν επιλέξετε να μην ενεργοποιήσετε/αγοράσετε τέτοιο λογισμικό. Το λογισμικό τρίτων μπορεί να συλλέγει και να μεταδίδει τεχνικές πληροφορίες σχετικά με το σύστημά σας (π.χ. διεύθυνση IP, μοναδικό αναγνωριστικό συσκευής, εγκατεστημένη έκδοση λογισμικού κ.λπ.) και άλλα δεδομένα συστήματος. Αυτές οι πληροφορίες χρησιμοποιούνται από το τρίτο μέρος για τον προσδιορισμό των τεχνικών χαρακτηριστικών του συστήματος και τη διασφάλιση ότι η πιο πρόσφατη έκδοση του λογισμικού έχει εγκατασταθεί στο σύστημά σας. Εάν δεν θέλετε το Λογισμικό τρίτων να συλλέγει αυτές τις τεχνικές πληροφορίες ή να σας στέλνει αυτόματα ενημερώσεις έκδοσης, θα πρέπει να απεγκαταστήσετε το λογισμικό πριν συνδεθείτε στο Διαδίκτυο.
 2. ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ. ΣΤΟΝ ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, Η C&A ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΤΗΣ ΠΑΡΕΧΟΥΝ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ "ΩΣ ΕΧΕΙ" ΚΑΙ ΜΕ ΟΛΑ ΤΑ ΒΛΑΒΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΩ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΑΛΛΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ, ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ, ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ, ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ, ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ, ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΟ ΣΕ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΤΙΤΛΟΥ ΚΑΙ ΜΗ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗΣ, ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΣΙΩΠΗΡΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ, ΚΑΘΗΚΟΝΤΕΣ, ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ Ή ΟΡΟΥΣ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ, ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ, ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Ορισμένες πολιτείες/δικαιοδοσίες δεν επιτρέπουν την εξαίρεση σιωπηρών εγγυήσεων ή περιορισμούς στη διάρκεια των σιωπηρών εγγυήσεων, επομένως η παραπάνω αποποίηση ευθύνης ενδέχεται να μην ισχύει για εσάς στο σύνολό της.

ΣΤΗΝ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΝΕΑ ΖΗΛΑΝΔΙΑ, ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΝΕΑ ΖΗΛΑΝΔΙΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ. ΟΙ ΑΥΣΤΡΑΛΙΟΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ ΔΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Ή ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΜΕΓΑΛΗ ΑΠΟΤΥΧΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΑΛΛΗ ΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΑΠΩΛΕΙΑ Ή ΖΗΜΙΑ. ΟΙ ΑΥΣΤΡΑΛΙΟΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ ΔΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΕΠΙΣΗΣ ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ Ή ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΑΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΔΕΚΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ Η ΒΛΑΒΗ ΔΕΝ ΙΣΧΥΕΙ ΣΕ ΜΕΓΑΛΗ ΒΛΑΒΗ. ΟΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ ΝΕΑΣ ΖΗΛΑΝΔΙΑΣ ΠΟΥ ΑΓΟΡΑΖΟΥΝ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΓΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ, ΟΙΚΙΑΚΗ Ή ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ Ή ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΚΑΙ ΟΧΙ ΓΙΑ ΤΟ ΣΚΟΠΟ ΜΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ("ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ ΝΕΑΣ ΖΗΛΑΝΔΙΑΣ") ΔΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΛΛΟΙ ΓΙΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΛΙΚΕΣ ΖΗΜΙΕΣ.

 1. ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ. Με την επιφύλαξη της τοπικής νομοθεσίας, παρά τις ζημίες που ενδέχεται να υποστείτε, η συνολική ευθύνη της C&A και οποιουδήποτε από τους προμηθευτές της βάσει οποιασδήποτε διάταξης της παρούσας EULA και η αποκλειστική σας αποζημίωση για όλα τα παραπάνω περιορίζεται στο μεγαλύτερο ποσό του ποσού που πραγματικά καταβλήθηκε από εσείς ξεχωριστά για το προϊόν λογισμικού ή 5,00 $ ΗΠΑ. ΣΤΟΝ ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Η C&A Ή ΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΤΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΙΚΗ, ΤΥΧΑΙΑ, ΕΜΜΕΣΗ Ή ΣΥΝΕΠΕΙΡΗ ΖΗΜΙΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ, ΓΙΑ ΔΙΑΚΟΠΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΓΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟ, ΓΙΑ ΑΠΩΛΕΙΑ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ Ή ΜΕ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΤΡΟΠΟ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ Ή ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ, Ή ΑΛΛΩΣΤΕ ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΣΥΝΕΧΕΙΑ, ΕΝΗΜΕΡΩΘΗΚΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΤΕΤΟΙΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΑΝ Η ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΑΠΟΤΥΧΕΙ ΤΟΝ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ ΣΚΟΠΟ ΤΗΣ. Ορισμένες πολιτείες/δικαιοδοσίες δεν επιτρέπουν τον αποκλεισμό ή τον περιορισμό τυχαίων ή επακόλουθων ζημιών, επομένως ο παραπάνω περιορισμός ή εξαίρεση ενδέχεται να μην ισχύει για εσάς.
 2. ΠΕΛΑΤΕΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Η.Π.Α. Σύμφωνα με τα FAR 12.211 και 12.212, το Εμπορικό Λογισμικό Υπολογιστών, η Τεκμηρίωση Λογισμικού Υπολογιστών και τα Τεχνικά Δεδομένα για Εμπορικά Αντικείμενα αδειοδοτούνται από την κυβέρνηση των ΗΠΑ με την τυπική εμπορική άδεια της C&A.
 3. ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΞΑΓΩΓΙΚΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ. Θα πρέπει να συμμορφώνεστε με όλους τους νόμους και κανονισμούς των Ηνωμένων Πολιτειών και άλλων χωρών ("Νόμοι εξαγωγών") για να διασφαλίσετε ότι το Προϊόν Λογισμικού δεν (1) εξάγεται, άμεσα ή έμμεσα, κατά παράβαση των νόμων περί εξαγωγών, ή (2) χρησιμοποιείται για οποιοσδήποτε σκοπός που απαγορεύεται από τους νόμους περί εξαγωγών, συμπεριλαμβανομένης, χωρίς περιορισμό, της διάδοσης πυρηνικών, χημικών ή βιολογικών όπλων.
 4. ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ. Δηλώνετε ότι είστε νόμιμος ενήλικος στο κράτος διαμονής σας και, εάν ισχύει, είστε δεόντως εξουσιοδοτημένος από τον εργοδότη σας να συνάψετε αυτήν τη σύμβαση.
 5. ΕΦΑΡΜΟΣΙΜΟΣ ΝΟΜΟΣ. Αυτή η EULA διέπεται από τη νομοθεσία της χώρας στην οποία αγοράστηκε ο εξοπλισμός.
 6. ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ. Αυτή η EULA (συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε προσθήκης ή τροποποίησης αυτής της EULA που περιλαμβάνεται στο Προϊόν C&A) είναι η πλήρης συμφωνία μεταξύ εσάς και της C&A σχετικά με το Προϊόν Λογισμικού και αντικαθιστά κάθε προηγούμενη ή σύγχρονη προφορική ή γραπτή επικοινωνία, προτάσεις και παραστάσεις σχετικά με το προϊόν λογισμικού ή οποιοδήποτε άλλο θέμα που καλύπτεται από την παρούσα Άδεια Χρήσης. Στο βαθμό που οι όροι οποιωνδήποτε πολιτικών ή προγραμμάτων C&A για υπηρεσίες υποστήριξης έρχονται σε αντίθεση με τους όρους της παρούσας EULA, οι όροι αυτής της EULA θα ελέγχουν.