C&A Marketing, Inc. og dets datterselskaper og tilknyttede selskaper (samlet kalt "selskapet") setter pris på din interesse for å besøke vår HP Sprocket Panorama-app ("App"). Følgende vilkår og betingelser angir de grunnleggende reglene som styrer din bruk av appen og abonnementstjenestene våre hvis du bestemmer deg for å registrere deg for et nyhetsbrev (samlet kalt "tjenestene").

 Din bruk av denne appen indikerer at du har lest, akseptert og godtatt disse bruksvilkårene ("vilkår") og andre gjeldende dokumenter som det henvises til heri. HVIS DU IKKE GODTAR DISSE VILKÅRENE, MÅ DU IKKE BRUKE DENNE APPEN.

 Hver gang du bruker denne appen, gjelder den gjeldende versjonen av disse vilkårene. Selskapet kan endre, redigere, slette eller revidere deler av denne appen når som helst uten varsel. Følgelig, når du bruker denne appen, bør du sjekke datoen for disse vilkårene og gjennomgå eventuelle endringer siden forrige versjon.

 Disse vilkårene gir deg spesifikke juridiske rettigheter, men du kan også ha andre juridiske rettigheter i tillegg, som varierer fra jurisdiksjon til jurisdiksjon. Ansvarsfraskrivelsene, ekskluderingene og ansvarsbegrensningene i henhold til disse vilkårene vil ikke gjelde i den grad det er forbudt av gjeldende lov. Noen jurisdiksjoner tillater ikke utelukkelse av underforståtte garantier eller utelukkelse eller begrensning av tilfeldige skader eller følgeskader eller andre rettigheter, så disse bestemmelsene gjelder kanskje ikke for deg.

 1    Eierskap og åndsverk

Teksten, bildene, grafikken, video- og/eller lydfilene og deres arrangement på denne appen tilhører selskapet og dets lisensgivere og er underlagt varemerker, opphavsrett og andre typer beskyttelse. Slikt innhold kan ikke kopieres for kommersiell bruk eller distribusjon, og innholdet kan heller ikke endres eller legges ut på andre apper. Du må få en lisens fra selskapet for denne typen aktiviteter.

 Tilgang til og bruk av denne appen er ment av selskapet utelukkende for din personlige informasjon, utdanning og kommunikasjon til selskapet på adressene som er angitt på appen. Derfor gir selskapet deg en ikke-eksklusiv, ikke-underlisensierbar og ikke-overførbar lisens til å bruke innholdet utelukkende for ikke-kommersiell bruk og ikke til noe annet formål. Selskapet (eller en tredjepart som kan eie det viste varemerket) beholder alle rettigheter, tittel og interesser i innholdet og alle andre funksjoner i denne appen.

 Tjenestene kan inneholde bilder av og koblinger til andre apper og nettressurser, og du forstår at ved å bruke det samme og få tilgang til tredjepartskoblinger, kan du bli utsatt for innhold som er støtende, skadelig, unøyaktig eller på annen måte upassende. Du forstår og godtar at selskapet ikke er ansvarlig for nevnte innhold, eller tilgjengeligheten eller nøyaktigheten av slike apper eller ressurser. Lenker til slikt innhold, apper eller ressurser innebærer ingen godkjenning fra selskapet. Derfor erkjenner du eneansvaret for og påtar deg all risiko som oppstår som følge av din bruk av slike apper eller ressurser.

 Selskapet har ingen forpliktelse til å oppdatere, endre eller avklare informasjon på denne appen. Informasjonen i dette dokumentet var forkortet og representerer kanskje ikke den fullstendige informasjonen som er tilgjengelig om et emne. I tillegg kan etterfølgende hendelser eller endringer i omstendigheter føre til at eksisterende informasjon på denne appen blir unøyaktig eller ufullstendig. Eventuelle pressemeldinger som finnes på denne appen er datert for å indikere siste gang slik informasjon ble endret av selskapet. Ingen annen spesifisert dato eller oppdateringsdato som brukes i denne appen, skal tas for å indikere at informasjonen i arkiverte pressemeldinger ble oppdatert etter den opprinnelige publiseringsdatoen. Selskapet påtar seg ingen forpliktelse til å oppdatere, endre eller presisere tidligere publiserte pressemeldinger.

 2 Besøksaktiviteter

Med mindre det er spesifikt forespurt av selskapet skriftlig, vennligst ikke send selskapet noen kreative eller originale konsepter, ideer, materialer eller produkter, eller konfidensiell eller proprietær informasjon. Du erkjenner og godtar at all informasjon som sendes til selskapet gjennom denne appen eller en annen kanal skal utgjøre en tildeling til selskapet av alle verdensomspennende rettigheter, titler og interesser i alle immaterielle rettigheter i innsendingen og skal ikke være begrenset på noen måte i bruk, kommersiell eller på annen måte, av det samme. Selskapet er og skal ikke være forpliktet til å opprettholde tilliten til slike innsendinger, betale kompensasjon for disse eller svare deg.

 Du er alene ansvarlig for alt innhold du laster opp, legger ut, sender e-post til, overfører eller på annen måte sprer ved bruk av eller i forbindelse med tjenestene. Derfor representerer og garanterer du at du har alle nødvendige rettigheter for å gjøre det, og på den måten du velger å gjøre det på. Selskapet forbeholder seg retten til å fjerne alt innhold som involverer eller påvirker selskapets immaterielle rettigheter og omdømme når som helst.

 Du har ikke rett til:

 Få tilgang til informasjon, tjenester eller andre produkter som ikke er ment for din bruk;

 bruke denne appen eller noen av selskapets andre kommunikasjonsverktøy til å bryte lover, forskrifter, rettskjennelser eller kontrakter som du er bundet til ethvert formål som er skadevoldende, fornærmende, påtrengende for en annen persons privatliv, injurierende, ærekrenkende, pinlig, uanstendig, umoralsk, truende, rasistisk, hatefull eller som utgjør trakassering

 sondere, skanne eller teste sårbarheten til ethvert system eller nettverk som på noen måte er relatert til denne appen;

 Bryt eventuelle sikkerhets- eller autentiseringstiltak;

 overføre data som inneholder virus, ormer, spionprogrammer, reklameprogrammer eller annen kode som påvirker driften av denne appen negativt eller på annen måte forstyrrer tjenesten til en vert, et nettverk eller en annen bruker;

 Bryte eller forsøke å krenke sikkerheten til denne appen;

 bryte eventuelle andre forpliktelser i disse vilkårene eller andre dokumenter som gjelder deg;

 Fjerne, skjule eller endre eventuelle eiendomsrettigheter vist på eller sammen med tjenestene; eller

 Forsøk å gjøre noe av det foregående.

 3 Produkt- og prisinformasjon

Faktisk produktemballasje og materialer kan inneholde mer og annen informasjon enn det som vises i appen vår. Vi anbefaler at du ikke bare stoler på informasjonen som presenteres, og at du alltid leser etiketter, advarsler og instruksjoner før du bruker et produkt.

 Produkter som bærer selskapets varemerker selges i USA og over hele verden gjennom forhandlere, distributører og lisensinnehavere. Tilgjengeligheten av produkter som vises eller beskrives i denne appen, er underlagt levering av disse. Alle beskrivelser av produkter eller produktpriser kan endres når som helst uten varsel etter selskapets eget skjønn. Selskapet forbeholder seg retten til å avslutte ethvert produkt når som helst.

 Vår internettvirksomhet er etablert for å selge produkter kun til sluttforbrukere. Vi selger ikke produkter på våre nettplattformer til kunder som har til hensikt å videreselge eller eksportere produktene, og ethvert slikt videresalg er strengt forbudt. Du må kontakte oss for en spesiell kommersiell ordning som involverer slike aktiviteter.

 Sørg for å kaste kameraenheten og batteriet på et riktig utpekt resirkuleringssenter i din jurisdiksjon. C&A Marketing UK Ltd er en registrert produsent av batteri- og akkumulatorprodukter (registreringsnr. BPRN06318) og av elektriske og elektroniske produkter (registreringsnr. WEE/JK4235XX) i Storbritannia. For mer informasjon om riktig avhending, vennligst kontakt vårt supportteam.

 4 Ansvarsbegrensning

 DENNE APPEN OG INNHOLDET SOM TILBYS PÅ DENNE APPEN LEVERES "SOM DEN ER", OG SELSKAPET GIR INGEN GARANTI ELLER REPRESENTASJON, VERKEN UTTRYKT ELLER UNDERFORSTÅTT, MED HENSYN TIL BRUK, TILGJENGELIGHET, NØYAKTIGHET ELLER YTELSE. SOM BESØKENDE PÅTAR DU DEG ALL RISIKO OG ANSVAR FOR BRUKEN OG ALLE KOSTNADER FORBUNDET MED ALL NØDVENDIG SERVICE ELLER REPARASJON AV UTSTYR DU BRUKER I FORBINDELSE MED DIN BRUK AV DENNE APPEN, OG SELSKAPET GIR INGEN GARANTI FOR AT INNHOLDET ER KOMPATIBELT MED DATAMASKINEN DIN. SELSKAPET ELLER DETS TILKNYTTEDE SELSKAPER ELLER LEVERANDØRER, ELLER NOEN PART SOM ER INVOLVERT I Å SKAPE, PRODUSERE ELLER LEVERE DENNE APPEN, SKAL IKKE HOLDES ANSVARLIG FOR SKADER AV NOE SLAG RELATERT TIL DIN BRUK AV ELLER MANGLENDE EVNE TIL Å BRUKE DENNE APPEN, INKLUDERT UTEN BEGRENSNING, MANGLENDE YTELSE, FEIL, UTELATELSE, AVBRUDD, DATAVIRUS ELLER NETTVERKS- ELLER INTERNETTFEIL, ELLER INKLUDERT UTEN BEGRENSNING, DIREKTE, INDIREKTE, SPESIELLE, KOMPENSERENDE ELLER FØLGESKADER, TAPT FORTJENESTE OG/ELLER TAP AV ELLER SKADE PÅ EIENDOM OM DET PÅSTÅTTE ANSVARET ER BASERT PÅ KONTRAKT, TORT, UAKTSOMHET, OBJEKTIVT ANSVAR ELLER NOE ANNET GRUNNLAG, SELV OM SELSKAPET HAR BLITT INFORMERT OM MULIGHETEN FOR SLIKE SKADER.           

 Produktgarantier følger med hvert produkt som kjøpes. Med mindre annet er oppgitt, utgjør følgende generelt selskapets produktgaranti.

 For å få kontaktinformasjon om garantiservice og feilsøking: Besøk nettstedet vårt på sprocketprinters.com

 For å motta garantiservice må den opprinnelige forbrukerkjøperen kontakte selskapet eller dets autoriserte tjenesteleverandør for problemavklaring og serviceprosedyrer. Kjøpsbevis i form av en salgsseddel eller kvittert faktura, som beviser at produktet er innenfor gjeldende garantiperiode(r), MÅ presenteres for selskapet eller dets autoriserte tjenesteleverandør for å få den forespurte tjenesten.

 Servicealternativer, tilgjengelighet av deler og responstider kan variere og kan endres når som helst. I samsvar med gjeldende lov kan selskapet kreve at du leverer ytterligere dokumenter og/eller overholder registreringskravene før du mottar garantiservice. Ta kontakt med vår kundeservice på (USA): info@sprocketprinters.com for detaljer om å få garantiservice.

 Fraktutgifter til selskapets returanlegg dekkes ikke av denne garantien, og må betales av forbrukeren. Forbrukeren bærer likeledes all risiko for tap eller ytterligere skade på Produktet frem til levering til nevnte anlegg.

 Ekskluderinger og begrensninger

Selskapet garanterer produktet mot defekter i materialer og utførelse ved normal bruk i en periode på ETT (1) ÅR fra datoen for detaljkjøp av den opprinnelige sluttbrukerkjøperen ("Garantiperiode"). Hvis det oppstår en maskinvarefeil og et gyldig krav mottas innenfor garantiperioden, vil selskapet, etter eget valg og i den grad det er tillatt ved lov, enten (1) reparere produktdefekten uten kostnad, ved å bruke nye eller renoverte reservedeler , (2) bytte Produktet med et Produkt som er nytt eller som har blitt produsert av nye eller brukbare deler og som minst er funksjonelt likeverdig med den originale enheten, eller (3) refundere kjøpesummen for Produktet.

 Et erstatningsprodukt eller en del av det skal nyte godt av garantien til det originale produktet for resten av garantiperioden, eller nitti (90) dager fra datoen for erstatning eller reparasjon, avhengig av hva som gir deg lengre beskyttelse. Når et produkt eller en del byttes, blir enhver erstatningsvare din eiendom, mens den erstattede varen blir selskapets eiendom. Refusjon kan kun gis hvis det originale produktet returneres.

 Denne garantien gjelder ikke for:

 Ethvert produkt, maskinvare eller programvare, selv om det er pakket eller solgt sammen med produktet;

 Skade forårsaket av bruk med ikke-merkede produkter;

 Skade forårsaket av ulykke, misbruk, misbruk, flom, brann, jordskjelv eller andre eksterne årsaker;

 Skade forårsaket av bruk av produktet utenfor tillatt eller tiltenkt bruk beskrevet av selskapet;

 Skade forårsaket av tredjepartstjenester;

 Et produkt eller en del som har blitt modifisert for å endre funksjonalitet eller kapasitet uten skriftlig tillatelse fra selskapet;

 Forbruksdeler, som ZINK-fotopapir, batterier, sikringer og pærer;

 Kosmetisk skade; ellerHvis et serienummer er fjernet eller uleselig.

 Denne garantien er kun gyldig i landet der forbrukeren kjøpte produktet, og gjelder kun for produkter kjøpt og betjent i det landet. Denne garantien dekker ikke bilder "brent" inn på skjermen.

 Selskapet garanterer ikke at driften av produktet vil være uavbrutt eller feilfri. Selskapet er ikke ansvarlig for skader som oppstår som følge av at du ikke følger instruksjonene knyttet til bruken.

 UANSETT NOE SOM DET ER MOTTSATT OG I DEN MAKSIMALE UTREDNING SOM TILLATES AV GJELVENDE LOV, LEVERER SELSKAPET PRODUKTET "SOM DET ER" OG "SOM DET ER TILGJENGELIG" FOR DIN bekvemmelighet. UTTRYKKET, UNDERFORSTÅT ELLER LOVBESTEDET, INKLUDERT GARANTIER OM SALGBARHET, EGNETHET FOR ET BESTEMT FORMÅL, TITEL, STILLE NYTELSE, NØYAKTIGHET OG IKKE-KRENKELSE AV TREDJEPARTS RETTIGHETER. SELSKAPET GARANTERER IKKE NOEN SPESIFIKKE RESULTATER FRA BRUK AV PRODUKTET, ELLER AT SELSKAPET VIL FORTSETTE Å TILBYDE ELLER GJØRE PRODUKTET TILGJENGELIG I EN BESTEMT TIDS. SELSKAPET FRASKRIVER SEG VIDERE ALLE GARANTIER ETTER DEN UTTRYKKELIGE GARANTIPERIODEN SEG OVER.

 DU BRUKER PRODUKTET PÅ DITT EGET ANSVAR OG RISIKO. DU BLIR ENESTE ANSVARLIG FOR (OG SELSKAPET FRASKRIVER SIG) EVENTUELLE TAP, ANSVAR ELLER SKADER SOM FØLGER AV DIN BRUK AV PRODUKTET.

 INGEN RÅD ELLER INFORMASJON, VERKEN MUNTLIG ELLER SKRIFTLIG, INNHOLDT AV DEG FRA SELSKAPET ELLER GJENNOM DETS AUTORISERTE TJENESTELEVERANDØRER SKAL SKAPE NOEN GARANTI.

 UNDER INGEN OMSTENDIGHET VIL SELSKAPETS SAMLEDE KUMULATIVE ANSVAR SOM STÅR FRA ELLER KNYTTET TIL PRODUKTET, VERKEN I KONTRAKT ELLER TORT ELLER PÅ ANNEN MÅTE OVERstige GEBYRENE SOM FAKTISK BETALTES AV DEG TIL SELSKAPET ELLER NOEN AV PRODUKTET SOM GODKENDTE DET GJORT I GÅR. DITT KJØP. DENNE BEGRENSNINGEN ER KUMULATIV OG VIL IKKE ØKES VED EKSTERSEN AV MER ENN ÉN HENDELSE ELLER KRAV. SELSKAPET FRASKRIVER SEG ALT ANSVAR FOR ENHVER SLAGS LISENSGIVERE OG LEVERANDØRER. SELSKAPET ELLER DETS LISENSGIVERE, PRODUSENTER OG LEVERANDØRER VIL IKKE UNDER OMSTENDIGHETER VÆRE ANSVARLIG FOR NOE TILFELDIGE, DIREKTE, INDIREKTE, SPESIELLE, STRAFFENDE ELLER FØLGESKADER (SLIK, MEN IKKE BEGRENSET TIL, SKADER PÅ TILFELDELSE FOR LØS, SALT, REGISTRERINGER) FORÅRSAKET AV BRUK, MISBRUK ELLER MANGLENDE Å BRUKE PRODUKTET.

 Ingenting i disse vilkårene skal forsøke å utelukke ansvar som ikke kan utelukkes under gjeldende lov. Noen land, stater eller provinser tillater ikke utelukkelse eller begrensning av tilfeldige skader eller følgeskader eller tillater begrensninger på garantier, så visse begrensninger eller unntak gjelder kanskje ikke for deg. Denne garantien gir deg spesifikke juridiske rettigheter, og du kan ha andre rettigheter som varierer fra stat til stat eller provins til provins. Kontakt din autoriserte forhandler for å finne ut om en annen garanti gjelder.

 I tilfelle konflikt mellom vilkårene angitt i denne underseksjonen og de under garantien som følger med produktet du kjøpte, skal sistnevnte ha forrang.

  1. Ingen selskapsarbeider, AGENT ELLER REPRESENTATIV ER TYTTELT til å endre eller endre denne GARANTIET. Selskapet opplyser alle andre forpliktelser, enten uttrykt eller implementert, Herunder, men ikke begrænset til IMPLIDE GARANTIER OM OPPLYSNINGER, ET SIKKERHET FORMÅL, AVDELING OG IKKEF Med respekt for denne appen, innholdet der, ELLER PRODUKTER SOLD AV FORBINDELSEN. Selskapet kan gjenvinne eller fjerne denne appellen eller dens innhold, i hele eller i del, ELLER SUSPENDE, ELLER TERMINERE DIN BRUK PÅ HENSYN Av enhver grunn, uten forhåndsmelding, Og vil ikke være lett på noen måte for mulige konsekvenser av slike forandringer.

 5 Skadeserstatning

Du er enig i å holde selskapet fri og mot alle og alle. STATER, Skader, kostnader og utgifter, herunder advokatens betalinger, UKYNNET AV FORBINDELSER OG DETS STØRRELSER OG SUPPLERERE FRA ELLER FORSIK Til din bruk av denne appen.

 6 Personvernerklæring

Firmaet er forpliktet til å beskytte privatlivet ditt når du besøker denne appen. For informasjon om hvordan Selskapet samler inn, bruker eller offentliggjør informasjon i forbindelse med bruken av denne appen, finnes det i vår privatlivspolitikk. Som er innlemmet i disse vilkårene ved referanse og gjort til en integrert del herav.

 7 Gebyrer og betaling

Tilgang til App og Tjenester tilbyr deg gratis av Company. Derfor ER BEGRENSNINGENE AV SKADER ANGITT OVENFOR GRUNNLEGGENDE ELEMENTER I GRUNNLAGNET FOR AVTALET MELLOM DEG OG SELSKAPET.

 Generell

Disse vilkårene forbli i full kraft og virkning så lenge du fortsetter å tilgå eller bruke App og Tjenester, eller inntil oppheves i samsvar med bestemmelsene i disse vilkår. Selskapet forbeholder seg retten til når som helst å endre, suspendere eller avbryte tjenestene eller deler av disse, eller gjøre endringer i disse vilkårene, med eller uten varsel. Din fortsatte bruk av App og Tjenester vil vise at du erkjenner slike endringer og avtalen om at den reviderte termen er bundet. s.

 Disse vilkårene og eventuelle krav, tvist, handlinger, saksmål, Eller forespørsel om hjelp som følger av eller knytter seg til disse vilkårene eller din bruk av App og Tjenester, skal styres av loven i State of New Jersey uten å gjennomføre noen lovkonflikter som kan innebære anvendelsen av lovgivningen i en annen jurisdiksjon. Du samtykker i å underkaste deg den personlige jurisdiksjonen til statlige og føderale domstoler i eller for Middlesex County i New Jersey med det formål å behandle alle slike krav eller tvister. Når du besøker denne appen eller sender e-post til oss, kommuniserer du med oss elektronisk. Du samtykker i å motta kommunikasjon fra oss elektronisk. Vi kommuniserer med deg via e-post eller ved å sende varsler på denne appen. Du er enig i at alle vilkår, varsler, opplysninger og andre kommunikasjoner som vi leverer til deg elektronisk oppfyller alle juridiske krav om at slik kommunikasjon skal være skriftlig.

Disse vilkårene utgjør hele avtalen mellom deg og Company om bruk av App og Tjenester. Enhver unnlatelse fra selskapets side i å utøve eller håndheve en rettighet eller bestemmelse i disse vilkårene skal ikke fungere som en fraskrivelse av slik rett eller bestemmelse. Fraskrivelser er kun effektive hvis de er skriftlige og signert av en behørig autorisert tjenestemann i selskapet. Seksjonstitlene i disse vilkårene er kun for enkelhets skyld og har ingen juridisk eller kontraktsmessig virkning. Hvis en bestemmelse i disse vilkårene, av en eller annen grunn, anses for å være ugyldige eller ikke håndheves, vil de andre bestemmelsene i disse vilkårene være uskadelige, og den ugyldige eller uhåndhevbare bestemmelsen vil bli ansett som modifisert slik at den er gyldig og håndhevbar i størst mulig grad ved lov. Ingen av partene er agent eller partner for den andre parten.

 Forpliktelsene i disse vilkårene vil overleve ethvert utløp eller oppsigelse av disse.

 Disse vilkårene, og eventuelle tilhørende rettigheter eller forpliktelser, kan ikke tildeles eller på annen måte overføres av deg uten selskapets skriftlige forhåndssamtykke. Disse vilkårene kan tildeles av selskapet uten begrensning. Disse vilkårene er bindende for enhver tillatt overdrager.