Εκτυπωτής πανόρα α HP - Συχνές ερωτήσεις (FAQs)

Το παρόν έγγραφο αναφέρεται στο HP Sprocket Panorama Printer και στο HP Panorama app. Αποκτήστε τις απαντήσεις σε συχνές ερωτήσεις σχετικά ε τον εκτυπωτή της HP Sprocket Panorama εδώ.

Γιατί η εκτύπωσή ου είναι κενή;

Το ρολό χαρτί HP Sprocket Panorama ZINK πορεί να φορτώνεται λανθασ ένα.

 1. Κλείσε τον εκτυπωτή.
 2. Συνδυάστε τον εκτυπωτή ε την εφαρ ογή HP Panorama.
 3. Αφαιρέστε το ε ώφυλλο στον εκτυπωτή.
 4. Αφαιρέστε το χάρτινο ρολό και ρολό χαρτί από τον εκτυπωτή.
 5. Ξαναγέ ισε το χαρτί στον εκτυπωτή. Βεβαιωθείτε ότι τροφοδοτήστε το άκρο του χαρτιού στην υποδοχή έχρι να φτάσει στο πώ α.

  Ση είωση: Αν το χαρτί χαλαρώσει χωρίς να αγγί ει την γυαλιστερή πλευρά.

 6. Τοποθετήστε το ρολό χαρτί πίσω έσα. Βεβαιωθείτε ότι θα κλικ στη θέση του.
 7. Τοποθετήστε το κάλυ α πίσω στον εκτυπωτή.
 8. Ενεργοποιήστε τον εκτυπωτή και στη συνέχεια επαναφέρετε την εργασία εκτύπωσης.

Πώς επαναφέρω τον εκτυπωτή ου;

Αν ο εκτυπωτής δεν εκτυπώνει όταν στέλνετε ια εργασία εκτύπωσης ή απενεργοποιείτε όταν πατάτε το κου πί Power, επαναφορά του εκτυπωτή για να καθαρίσει τυχόν σφάλ ατα.

 1. Βεβαιώσου ότι ο εκτυπωτής είναι ανοιχτός.
 2. Χρησι οποιήστε ια πείρα για να πατήσετε και να κρατήσετε το κου πί επαναφοράς στο κάτω έρος του εκτυπωτή.


 3. Αφαιρέστε το κου πί επαναφοράς όταν σβήσει το φως του κου πιού LED.

Γιατί πρέπει να φορτώσω το φύλλο καθαρισ ού;

Το φύλλο καθαρισ ού καθαρί ει τον εκτυπωτή για να παρέχει την καλύτερη ποιότητα εκτύπωσης για την εκτύπωση. Το φύλλο καθαρισ ού καθαρί ει τους κυλίνδρους χαρτοδρο ίας όταν χρειά εται να βελτιώσετε την ποιότητα εκτύπωσης. Χρησι οποιήστε το φύλλο καθαρισ ού ετά από κάθε 10 - 15 εκτυπώσεις ή εάν ε φανιστεί η ροή στις φωτογραφίες για να ε ασφαλιστεί η καλύτερη ποιότητα εκτύπωσης - Ναι. Κρατήστε το φύλλο καθαρισ ού για ελλοντική συντήρηση.

 

Πώς βελτιώνω την ποιότητα εκτύπωσης;

Υπάρχουν διάφορες λύσεις που πρέπει να δοκι άσετε για να βελτιωθεί η ποιότητα εκτύπωσης.

Ορισ ένες λύσεις είναι:

 • Ελέγ τε το χαρτί φωτογραφίας.
 • Καθαρίστε τον εκτυπωτή
 • Ενη έρωση του υλισ ικού υλικού
 • Επε εργασία φωτογραφιών σας
 • Δροσίστε τον εκτυπωτή.

Για περισσότερες πληροφορίες Βελτίωση της ποιότητας εκτύπωσης.

Γιατί βλέπω ένα κόκκινο φως που αναβοσβήνει;

Ο εκτυπωτής πανόρα α HP έχει δύο φώτα δείκτη.

 1. LED κου πί παταρίας
 2. Κου πί κοπής LED

Εάν το κου πί Μπαταρίας LED είναι κόκκινο, τότε ο εκτυπωτής έχει χα ηλή παταρία και πρέπει να φορτιστεί.

Αν το κου πί Κοπής LED είναι κόκκινο, τότε ο εκτυπωτής έχει τελειώσει από χαρτί, υπερθερ αίνεται ή έχει αρ ελάδα χαρτιού.

Πώς πορώ να εγιστοποιήσω τη διάρκεια ωής της παταρίας του εκτυπωτή ου;

Υπάρχουν διάφοροι τρόποι για να βοηθήσετε την παταρία σας να διαρκέσει περισσότερο. Χρησι οποιήστε αυτές τις προτάσεις για να εγιστοποιήσετε τη διάρκεια ωής της παταρίας.

 • Αλλαγή πόσο καιρό παρα ένει ο εκτυπωτής. Για να αλλά ετε όταν ο εκτυπωτής κλείνει αυτό ατα, ανοί τε την εφαρ ογή HP Panorama. Στη συνέχεια, πατήστε το εικονίδιο ενού στην πάνω γωνία της οθόνης. Στη συνέχεια, επιλέ τε Διαχείριση εκτυπωτών και πατήστε το όνο α του εκτυπωτή σας. Τέλος, πατήστε Auto Off για να αλλά ετε τον χρόνο αυτό ατης διακοπής.
 • ορτίστε τον εκτυπωτή ε πηγή ενέργειας USB τουλάχιστον 2 AMPs. Εάν φορτίσετε τον εκτυπωτή χρησι οποιώντας ια θύρα USB ή θύρα, ο εκτυπωτής πορεί να ην λάβει αρκετή ισχύ για να φορτίσει σωστά.
 • όρτιση του εκτυπωτή όταν δεν το χρησι οποιείτε. Αφήστε τον εκτυπωτή συνδεδε ένο σε πηγή ενέργειας όποτε δεν το χρησι οποιείτε.

Μπορώ να στείλω πολλαπλές εργασίες εκτύπωσης ταυτόχρονα;

- Ναι. Όταν στέλνετε ια εργασία εκτύπωση ενώ ο εκτυπωτής επε εργά εται ια άλλη εργασία εκτύπωσης ή είναι απενεργοποιη ένη, η εργασία εκτύπωσης αποστέλλεται στην ουρά εκτύπωσης.

 Ποια είναι η εγγύηση του εκτυπωτή ου;

Ο εκτυπωτής έχει ένα χρόνο περιορισ ένη εγγύηση υλικού από την η ερο ηνία αγοράς.

Ση είωση: Η HP δεν πορεί να παρέχει υπηρεσίες εγγύησης για έναν εκτυπωτή που έχει υποστεί βλάβη λόγω της κακής χρήσης του πελάτη, όπως πτώση του εκτυπωτή ή βλάβη του νερού.

Γιατί ο εκτυπωτής ου κλείνει αυτό ατα;

Ο εκτυπωτής απενεργοποιείται αυτό ατα επειδή έχει ενσω ατω ένο αυτό ατο χαρακτηριστικό αυτό ατης διακοπής. Αυτό το χαρακτηριστικό βοηθά στη διατήρηση της παταρίας του εκτυπωτή. Μπορείτε να ρυθ ίσετε όταν ο εκτυπωτής κλείνει αυτό ατα αν χρειαστεί.

Για να ρυθ ίσετε την ρύθ ιση Auto Off:

 1. Βεβαιωθείτε ότι ο εκτυπωτής είναι ενεργοποιη ένος.
 2. Άνοι ε την εφαρ ογή του HP Panorama.
 3. Πατήστε το εικονίδιο ενού στην πάνω γωνία της οθόνης.
 4. Επιλέ τε Διαχείριση εκτυπωτών και πατήστε το όνο α του εκτυπωτή σας.
 5. Πατήστε Αυτό ατη Ανοιχτή για να αλλά ετε τον χρόνο αυτό ατης διακοπής.

Ποια χαρτιά είναι συ βατά ε τον εκτυπωτή ου;

Ο Εκτυπωτής Πανόρα ας HP χρησι οποιεί ρολά χαρτιού ψεκασ ού HP ψεκασ ού ε πλάτος 2”.

Πού πορώ να βρω τον σειριακό αριθ ό του εκτυπωτή ου;

Μπορείτε να βρείτε τον σειριακό αριθ ό εκτυπωτή στο αυτοκόλλητο που βρίσκεται στο κάτω έρος του εκτυπωτή.

Πώς πορώ να καθαρίσω ια αρ ελάδα στο εκτυπωτή ου;

 • Αν συ βεί αρ ελάδα, περι ένετε ια στιγ ή για να δείτε αν ο εκτυπωτής καθαρίσει την αρ ελάδα αυτό ατα.
  • Αν ναι, πορείτε να συνεχίσετε να χρησι οποιείτε τον εκτυπωτή ως κανονικό.
  • Εάν όχι και παρα ένει σε κατάσταση σφάλ ατος, ανοί τε το πίσω κάλυ α, πάρτε το χάρτινο ρολό και τραβή τε το χάρτινο ρολό από τον κινητήρα εκτυπωτή. Κατόπιν, ελέγ τε κάτω από την τρύπα κοπής για να δείτε αν υπάρχει κάποιο ε πόδιο εκεί.
   • Αν όχι, τότε πορείτε να συνεχίσετε να χρησι οποιείτε τον εκτυπωτή ως κανονικό.
   • Αν ναι, καθαρίστε το ε ια συ βουλή Q ή οποιοδήποτε άλλο πράγ α που ταιριά ει σε αυτό.
  • Είναι καλύτερα να επαναφέρου ε τον εκτυπωτή ε το κου πί επανεκκίνησης ετά από αρ ελάδα. Παρακαλώ πατήστε το κου πί επαναφοράς στο κάτω έρος του εκτυπωτή χρησι οποιώντας ια πείρα.
Please help us improve by providing feedback on your experience with the document.
For more information, go to HP sprocket panorama app