Εκτυπωτής πανόρα α HP - Ρύθ ιση του εκτυπωτή

 

Το παρόν έγγραφο αναφέρεται στο HP Sprocket Panorama Printer και στο HP Panorama app.

Για να αρχίσετε να χρησι οποιείτε τον εκτυπωτή σας, εγκαταστήστε την εφαρ ογή HP Panorama και αφαιρέστε τον εκτυπωτή από το κουτί.

 

Βή α 1: Κατεβάστε την εφαρ ογή HP Panorama App.

 1. Κατεβάστε την εφαρ ογή HP Panorama από το Apple App Store®Ή το Google Play.®
 2. Ανοί τε το ενού ρυθ ίσεων Bluetooth στο smartphone σας και βεβαιωθείτε ότι είναι ενεργοποιη ένο Bluetooth.Βή α 2: όρτιση του εκτυπωτή

 1. ορτίστε τον εκτυπωτή ε το καλώδιο USB-C πριν από τη χρήση.
 2. Μόλις φορτιστεί, πατήστε το κου πί ρεύ ατος για να ενεργοποιήσετε τον εκτυπωτή.

Βή α 3: Συνδυάστε την κινητή σας συσκευή στον εκτυπωτή έσω Bluetooth®

 1. Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί λειτουργίας για να ενεργοποιήσετε τον εκτυπωτή. Το φως LED στο κου πί κοπής θα ανάψει όταν έχει πλήρως τροφοδοτηθεί.
 2. Ελέγ τε τις ρυθ ίσεις smartphone σας για να βεβαιωθείτε ότι είναι ενεργοποιη ένο Bluetooth.
 3. Άνοι ε την εφαρ ογή του HP Panorama. Στη συνέχεια, υπογράψτε στο λογαριασ ό Panorama σας ή δη ιουργήστε ένα νέο λογαριασ ό.
  Ση είωση: Για τους χρήστες πρώτης φοράς, η διαδικασία onboarding περιλα βάνει οδηγίες σύνδεσης για τη συνδυασ ό του εκτυπωτή ε την εφαρ ογή. Θα παρακινήσει τους χρήστες ε οδηγίες να εκινήσουν τη διαδικασία εύ ης.
 4. Επιλέ τε τον εκτυπωτή σας από ια λίστα διαθέσι ων εκτυπωτών όταν ε φανί εται αυτό ατα η λίστα.
  Ση είωση: Αν ε φανιστούν περισσότεροι από ένας εκτυπωτές στον κατάλογο, χρησι οποιήστε το MAC ID στο κάτω έρος του εκτυπωτή σας για να εντοπίσετε ποιος εκτυπωτής στη λίστα είναι δικό σας.
 5. Περι ένετε λίγα λεπτά για να ευγαρώσει ο εκτυπωτής στο smartphone σας.

Βή α 4: Καθαρίστε τον εκτυπωτή

 1. Αφαιρέστε το κάλυ α και βγάλτε το χαρτί.


 2. Τροφήστε την άκρη του περιλα βανο ένου φύλλου καθαρισ ού στην υποδοχή έχρι να χτυπήσει το πώ α. 3. Τοποθετήστε το κάλυ α πίσω στον εκτυπωτή έχρι να κάνει κλικ στη θέση του. Κατόπιν, το φύλλο καθαρισ ού θα αρχίσει αυτό ατα να τρέφεται.

Βή α 5: όρτωση χαρτιού στον εκτυπωτή

 1. Αφαιρέστε το κάλυ α και στρίψτε το καπάκι από την άκρη του ρολό χαρτί.


 2. Ξετυλί τε ένα ρολό χαρτιού HP Sprocket Πανόρα α ZINK και τοποθετήστε το στο χάρτινο ρολό. Προσέξτε να μην αγγίξετε τη γυαλιστερή πλευρά του χαρτιού.

  Σημείωση: Τοποθετείτε όνο έως ένα χάρτινο ρολό στον εκτυπωτή τη φορά. 3. Τοποθετήστε το καπάκι πίσω στην άκρη του χαρτοδρο ικού ρολό και στρίψτε το για να το ασφαλίσετε στη θέση του.
 4. Αφαιρέστε το κόκκινο αυτοκόλλητο στο χαρτί πριν από τη φόρτωση.


 5. Τροφήστε την άκρη του χαρτιού στην υποδοχή έχρι να φτάσει στο πώ α.

  Σημείωση: Ρί τε πίσω αν το χαρτί χαλαρώσει χωρίς να αγγί ετε την γυαλιστερή πλευρά.

 6. Τοποθετήστε το ρολό χαρτί πίσω στο εσωτερικό και βεβαιωθείτε ότι κάνει κλικ πριν τοποθετήσετε το κάλυ α πίσω στον εκτυπωτή.

  Σημείωση: Ο εκτυπωτής θα εκινήσει αυτό ατα τη βαθ ονό ηση. Θα διαβάσει και θα εκτο εύσει το αυτοκόλλητο βαθ ονό ησης χρώ ατος.

 7. Για να κόψετε το αυτοκόλλητο βαθ ονό ησης χρώ ατος, πατήστε το κέντρο του κου πιού κοπής για να ε ασφαλίσετε την ετικέτα κοπής ο οιό ορφα. Χρησι οποιήστε δύο δάχτυλα για να εφαρ όσετε την κατάλληλη ποσότητα δύνα ης.

   

 

Please help us improve by providing feedback on your experience with the document.
For more information, go to HP sprocket panorama app